Kraj godine najčešće se veže uz vrijeme darivanja to vrijedi i za tvrtke. Prosinac je poznat kao mjesec poslovnih poklona i domjenaka ali i ono vrijeme kada se mnogi odlučuju donirati novac udrugama, projektima ili pojedincima u potrebi. To je vrijeme u kojem svi žele pomoći drugima, no mora se paziti da se, u najboljoj namjeri da se doprinese i donira novac nekome, to napravi u skladu sa zakonom. Naš novi blog objašnjava korake u donacije.

Svi pričaju o donaciji, ali što je ona zapravo i kako se definira. Donacija  je darovanje sredstava u  moguće na više načina – novcima, proizvodima, uslugama, za koju se ne dobiva niti ne očekuje zauzvrat nikakva naknada ili protuusluga druge strane.  Pri evidentiranju donacija u poslovnim knjigama potrebno je osigurati vjerodostojnu dokumentaciju, ali i pripaziti na poštivanje svih računovodstvenih i poreznih propisa. Što to znači?

Poduzetnici koji se odluče na davanje donacija moraju se držati odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dobit, a da bi se donacija smatrala porezno priznatim troškom potrebno je ispuniti temeljne uvjete da je:

  • DONACIJA za kulturne, sportske, vjerske, znanstvene i ostale općekorisne svrhe, odnosno daje se udrugama i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost za opću dobrobit u skladu s posebnim propisima ili fizičkim osobama za zdravstvene ili druge esencijalne životne potrebe
  • ukupne godišnje DONACIJE iznose do 2 % ukupnih prihoda prethodne godine
  • DONACIJA je dana za subjekta unutar Republike Hrvatske

Zakon je tu izrazito strog i pedantan te u slučaju da samo jedan od uvjeta nije ispunjen, riječ je o porezno nepriznatom trošku donacije koji uvećava osnovicu poreza na dobit u obrascu PD.

U skladu s time novoosnovana društva ne mogu tretirati donaciju kao porezno priznati trošak zbog toga što nemaju prihoda u prethodnoj godini. Ako je darovatelj donacije obveznik poreza na dodanu vrijednost, a donirani iznos veći od 2% ukupnih prihoda prethodne godine, tada je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost obvezan obračunati i platiti PDV.

Kada je riječ o darovanju u robi porezni obveznik obvezan je udruzi izdati račun i na njemu iskazati poreznu osnovicu i svotu PDV-a obračunatu na tržišnu vrijednost robe. Obračunati PDV pribraja se ukupnoj vrijednosti dara, što ukupno ne bi smjelo premašiti 2% ukupnog prihoda prethodne godine kako bi bila riječ o porezno priznatom trošku.

Kod darivanja usluge, vrijednost donacije čine troškovi pružanja te usluge. Najbolji primjer je  kada poduzetnik sportskom klubu da na uporabu svoj prostor, bez naknade i bez plaćanja režijskih troškova. Vrijednost donacije u tom slučaju utvrđuje se na temelju režijskih troškova i amortizacije prostora za vrijeme korištenja te je na tu vrijednost potrebno obračunati PDV. Isto tako, bitno je istaknuti da za darovanje u novcu nije potrebno obračunati porez na dodanu vrijednost.

Odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak se također moraju poštivati jer se donacija može dati fizičkim osobama za zdravstvene potrebe, a pritom mora biti ispunjen uvjet da zdravstvene potrebe nisu plaćene iz osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja te da su novčana sredstva isplaćena na žiro račun fizičke osobe primatelja darovanja ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili u inozemstvu za te svrhe, te da davatelj i primatelj darovanja o navedenim darovanjima i njihovu korištenju posjeduju vjerodostojne isprave.  S druge strane ako donacija fizičkoj osobi nije učinjena u zdravstvene svrhe, odnosno u svrhu plaćanja troškova za operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i sl., predstavlja dohodak i davatelj je obvezan obračunati i platiti doprinose i poreze. Dokumentacija o donaciji iznimno je važna kako bi vaša dobra namjera i provedba prošli u skladu sa zakonom. Budući da se donacija može dati u svim oblicima imovine, potrebno je osigurati vjerodostojne isprave na temelju kojih će se evidentirati u poslovnim knjigama. Bez obzira na vrstu imovine koja se daruje, ovlašteno tijelo društva darovatelja treba donijeti odluku o donaciji na kojoj je potrebno naznačiti naziv udruge, iznos i namjenu darovanja. Za darovanja dana u novcu bitna isprava je i izvadak s transakcijskog računa na kojem je vidljiva isplata.

Prilikom donacije proizvoda, robe ili usluga osim odluke o darovanju, treba postojati i ovjerena pisana potvrda o obavljenoj primopredaji koja sadrži podatke o vrsti, količini i cijeni darovanih predmeta. U slučaju donacija fizičkim osobama u zdravstvene svrhe potrebno je imati potvrde o primitku dobara, isprave o izvršenoj doznaci na žiro račun primatelja, račune za izvršene zdravstvene usluge i sl. Darovatelj darovanja također bi trebao donijeti odluku o darovanju koja sadrži podatke o primatelju (ime i prezime, OIB), način isplate, svotu koja se daruje.

Sami čin donacije je izrazito plemenit i u svakom pogledu hvalevrijedan, a takav treba i ostati poštujući zakone i pošteno vodeći dokumentaciju. Želimo vam da se i vi potaknuti ali i usmjereni porezno i računovodstveno sa savjetima iz našeg bloga, odlučite uljepšati nekome blagdane ali i uvesti možda neku novu odluku društveno odgovornog poslovanja u svoju tvrtku. Jer ni jedna tvrtka nije premalena ili prevelika za donaciju društvu ili pojedinu u potrebi kao doprinos radu i razvoju.